Projekt „Pomoc rodinám s dětmi

Příspěvek na stravování

dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

na období březen – červen 2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 v listopadu a prosinci 2022. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č.164/22 ze dne 19.12.2022 schválila pokračování tohoto projektu pro období leden až únor 2023 a dne 17.2.2023 odsouhlasila projekt na období březen až červen 2023, toto pokračování projektu bylo potvrzeno schválením Zastupitelstva MČ dne 27.2.2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka (dítěte/žáka)v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

- jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
- v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
- nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023),
- souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy/školského zařízení, které dítě/žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen  – červen 2023 je 31.3.2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas,v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou/školským zařízením. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům děti/žáků, kteří na období březen až červen 2023 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

Projekt Pomoc rodinám s dětmi -příspěvek na stravování” pro děti a žáky v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 bude ke dni 30.6.2023 ukončen. Informace o možnostech využití obdobné finanční pomoci pro následné období budou zveřejňovány na webových stránkách škol a MČ Praha 6.