Měsíc květen patřil zejména přírodě, životu v něm a jak chránit přírodu, aby dlouho vydržela.

2.-6. 5. 2022 – MOJE RODINA, DEN MATEK
Tento týden jsme se s dětmi bavili o důležitosti rodiny, kdo všechno do ní patří, jakou má kdo v rodině roli a v neposlední řadě se dnem matek.
- Pohybové činnosti: protahovací cvičení, rozcvičky; pohybové hry: „Sochy“, „Jelen“, „Máma řekla“, „Barevná auta“, „Brambory“, „Pan čáp ztratil čepičku“, „Korálky“, hry na přání dětí; relaxace
- Hudebně-dramatické činnosti: opakování písně k pasování předškoláků; báseň s pohybem „Co ta očka vidí?“; poslech písně „To se podaří“
- Výtvarně-pracovní činnosti: PČ – přáníčko pro maminku – malba prstovými barvami, zdobení, tvorba květin z víček od pet lahví, domalování stonku a lístků
Práce s předškoláky: slabikování – rozvoj jazykových dovedností; skládání slov podle vzoru – rozvoj předčtenářské gramotnosti; PL „ponožky“ – rozvoj zrakového vnímání; hry s čísly – rozvoj matematických dovedností; kimova hra – rozvoj paměti a postřehu; LOGICO PICOLLO – rozvoj zrakového vnímání

9.-13.5. 2022 – ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA
V tomto týdnu jsme se s dětmi bavili o známém tématu a to jsou zvířátka světa a jejich mláďata. S dětmi jsme debatovali o tom, co jaké zvířátko jí, kde bydlí a vyjmenovali jsme si jejich mláďata.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvička; pohybové hry: „Kouzelník“, „Barevné kurníky“, „Na pejsky a kočky“, „Pejsku, k noze!“, „Pohyb ve stádečku“; překážková dráha – plazení, chůze, přeskoky, podlézání; relaxace – meditace, poslech zvuků přírody.
- Hudebně-dramatické hry: DV – Pantomima – nápodoba zvířat a jejich zvuků; opakování písní k pasování předškoláků; poznávání zvuků zvířat
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV + PČ „Lev“ – malování temperovými barvami na ruličku, lepení bavlnky a kreslení fixkami; individuální malování na téma zvířátka
Práce s předškoláky: BINGO – zrakové vnímání a postřeh; vytleskávání slov zvířat – rozvoj předčtenářské dovednosti; KŘÍŽOVKA – nácvik psaní písmen; PL – dokreslení druhé poloviny obrázku – rozvoj grafomotorických dodvedností; matematické dovednosti – počítání přes 10; LOGICO PICOLLO; Pexeso pro uši – sluchové vnímání a rozlišování, prstové cvičení

16.-20.5. 2022 – ŽIVOT NA LOUCE
Tento týden byl zaměřený na rozdíl mezi loukou a polem a na živočichy, kteří se na louce pohybují nejvíce. Tyto živočichy děti poznávaly na obrázcích a zkoušely je napodobit. V tomto týdnu byl pro děti připraven naučný program „KINTARI“.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvičky; pohybové hry: „Brambory“, „Máma řekla“, „Na broučky“, „Sochy a sochaři“, „Včeličky“, „Mrazík“; tanec na píseň „Beruško, půjč mi jednu tečku“; hry na přání dětí; relaxační chvilky
- Hudebně-dramatické činnosti: Pantomima – nápodoba živočichů a jejich zvuků; seznámení s básní „Včelka“; opakování písně na pasování předškoláků
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV „Motýl“ – malba temperou, obtisk, dokreslení detailů fixou, vystřižení; individuální kreslení na téma týdne

KINTARI – výukový program o Indonézii a workshopy – hudební, taneční a batikování

Práce s předškoláky: matematická housenka – rozvoj matematických dovedností; PL – hádanky – rozvoj rozumových dovedností; sady pracovních listů pro předškoláky – rozvoj zrakového vnímání; kimova hra s obrázky – rozvoj paměti; hledání písmen svého jména – rozvoj předčtenářské gramotnosti; hra „kdo to pípnul?“ – rozvoj sluchového vnímání

23.-27.5. 2022 – VODA A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ V ČR
Tento týden jsme děti začaly téma vody. Jelikož je toto téma velmi rozsáhlé a velmi důležité, bude i nadále pokračovat v příštích týdnech. Děti se dozvěděly, jaké druhy vod jsou v ČR a jací zde žijí živočichové. Zároveň jsme si pověděli, kde se bere voda a jaký je koloběh vody.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvičky s květinami. Pohybové hry: „Z vody, do vody“, „Žabko, skákej!“, „Rybičky, rybáři jedou!“, „Na vodníka“, „Stále nad vodou!“; vojenské sportovní dopoledne – překážkové dráhy; relaxace – zvuky vodou; pobyt venku na školní zahradě
- Hudebně-dramatické činnosti: sluchové činnosti – „Jak zní voda?“ – různé varianty zvuků vody; vojenské dopoledne – koncert vojáků – písničky z pohádek
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV „Kapička“ – „Co zažila Kapička Karlička?“ – malování podle příběhu; malé děti: práce s víčky – obrazec rybičky; VV + PČ „Kapřík“ – prošívání papírem, lepení a stříhání

Akce: zábavné herní dopoledne s vojáky na zahradě mateřské školy – ukázky práce vojáků, prohlídka vojenského auta, oblečení vojáka, hry a soutěže, poslech vojenské hudby, hod na cíl, přetahování na lanu

Práce s předškoláky: rozvoj sluchového vnímání a čtenářských dovedností; PL „Kapr“ – grafomotorická cvičení – nácvik psaní obloučků; LOGICO PICOLLO – prostorová orientace