Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Věra Sommrová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výroba a instalace zastínění 2 ks pískovišť včetně krycích plachet na obě pískoviště v zahradě mateřské školy Čínská, výkopových prací, úpravu povrchu do původního stavu, odvoz vykopané zeminy, dosetí a dopravy.

Nutná osobní návštěva pro zaměření z důvodu atypického tvaru pískovišť, pro stanovení termínu kontaktujte paní zástupkyni 775 446 352.

Cenová nabídka bude obsahovat:

-  identifikační údaje firmy

- cenu bez DPH a s DPH za jednotlivé komponenty a práci

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH a dopravy

                             

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky:

 • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
 • Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku 
 • Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a s DPH včetně dopravy.
 • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady.
 • Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
 • Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 2/2024“ do 10. 5. 2024 do 12,00 hodin.
 • Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
 • Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: v posledním týdnu v měsíci srpnu 2024

 

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů po realizaci

 

Kontaktní osoba za MŠ: paní Věra Sommrová, zástupkyně ředitelky školy, tel. 775 446 352         

 

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel neposkytuje zálohy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací.
 • Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
 • Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
 • Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 

 

 

V Praze dne 11. 4. 2024                                                                    Veronika Ryvolová

                                                                                                               ředitelka školy

                                                                                                                                                                  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2024

Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení roční odborné technické kontroly a revize zařízení dětského hřiště a tělocvičného náčiní a sportovního vybavení – tělocvična a třídy v objektu mateřské školy.
Požadované služby spočívají zejména v provedení roční revize herních prvků na školní zahradě, provedení roční revize sportovního vybavení mateřské školy a dále v poradenské činnosti (tzn. konzultace v rámci oprav herních prvků, pomoc při výběrových řízeních), osobní asistenci u přebírání nových herních prvků zadavatelem, vyhotovení potvrzení k vyřazení herních prvků a tělocvičného náčiní. Nutná osobní návštěva pro seznámení se s prostředím.

Cenová nabídka bude obsahovat:

-  identifikační údaje firmy

- cenu bez DPH a s DPH za provedení ročních revizí a kontrol u všech herních prvků v zahradě mateřské školy

- cenu bez DPH a s DPH za provedení ročních revizí a kontrol tělocvičného náčiní a sportovního vybavení v budovách mateřské školy                                                  

-  cenu bez DPH a s DPH za 1 hodinu poradenské činnosti

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH a dopravy

                                      

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky:

 • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
 • Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku 
 • Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a s DPH včetně dopravy.
 • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady.
 • Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
 • Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 1/2024“ do 22. 1. 2024 do 12,00 hodin.
 • Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
 • Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: od března 2024

 

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů po realizaci úkonu

 

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel neposkytuje zálohy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací.
 • Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
 • Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
 • Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 

 

 

V Praze dne 9. 1. 2024                                                                      Veronika Ryvolová

                                                                                                               ředitelka školy

                                                                                                                                                        

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2023

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky

 1. Vymezení předmětu zakázky

 

Předmětem veřejné zakázky je mytí oken a rámů ve dvou budovách Mateřské školy Čínská, se sídlem Čínská 33, Praha 6.

 Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

 Cenová nabídka bude obsahovat:

-identifikační údaje firmy

-cenu bez DPH a s DPH za kompletní mytí oken a rámů ve dvou budovách mateřské školy

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH a dopravy

                                      

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

 • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
 • Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku 
 • Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a s DPH včetně dopravy.
 • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady.
 • Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
 • Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 1/2023“ do 24. 4. 2023 do 12,00 hodin.
 • Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
 • Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: srpen 2023

 

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů po realizaci mytí oken

Závěrečná ustanovení

 • Zadavatel neposkytuje zálohy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
 • Zadavatel předložené nabídky nevrací.
 • Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
 • Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
 • Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 V Praze dne 21. 3. 2023                                                                              Veronika Ryvolová

                                                                                                                             ředitelka školy

                                                                                                                                                        

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2022
Název zadavatele : Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 775 446 352, 739 771 750
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymezení předmětu zakázky
1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je

1/dodávka 162 ks dětských matrací se zkosenými rohy a nepropustným povlakem na plastovou stohovatelnou postýlku vel.144cm

2/dodávka 162 ks 4-dílných sad nástavců na nohy k dětským postýlkám

Cenová nabídka bude obsahovat:
-identifikační údaje firmy
-cenu bez DPH a s DPH za kompletní dodávku včetně dopravy

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH, včetně DPH a dopravy

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky
- Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH a dopravy
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady.
- Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
- Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 2/2022 do 25. 11. 2022 do 12,00 hodin.
- Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
- Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace: listopad-prosinec 2022

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů po dodávce zboží


Závěrečná ustanovení
- Zadavatel neposkytuje zálohy.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
- Zadavatel předložené nabídky nevrací.
- Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
- Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 

V Praze dne 1. 11. 2022 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2022
Název zadavatele : Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 775 446 352, 739 771 750
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymezení předmětu zakázky
1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je mytí oken v obou budovách Mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6.

Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

Cenová nabídka bude obsahovat:
-identifikační údaje firmy
-cenu bez DPH a s DPH za kompletní mytí oken v obou budovách mateřské školy

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky
- Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku 
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně mytí oken a dopravy
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady.
- Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
- Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 1/2022 do 23. 6. 2022 do 12,00 hodin.
- Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
- Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace: od srpna 2022

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů po realizaci mytí oken


Závěrečná ustanovení
- Zadavatel neposkytuje zálohy.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
- Zadavatel předložené nabídky nevrací.
- Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
- Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

 

V Praze dne 15. 6. 2022 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

 

 

 

Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je spolupráce s nutričním pracovníkem - nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona číslo 96/2004 Sb., který má praxi minimálně 1 rok ve školních zařízeních a splňuje potřebnou kvalifikaci

Cenová nabídka bude obsahovat:

celkovou cenu včetně DPH a ostatních nákladů za 1 měsíc, při sestavovaní nutričně vyváženého jídelníčku včetně speciálních diet na celý kalendářní měsíc, 2x měsíčně konzultace s personálem kuchyně

Bližší informace podá Martina Sloupová, hospodářka školy – tel: 770 127 427

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková měsíční cena včetně DPH

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-          Uchazeč musí prokázat oprávnění k výkonu profese nutričního terapeuta

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“ – změna je možná pouze při změně DPH

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 4/2021 do 16. 12. 2021 12 hodin

-          Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: leden - červen 2022

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů od vystavení faktury

 

Závěrečná ustanovení

-          Zadavatel neposkytuje zálohy.

-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-          Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka nepodléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne 7. 12. 2021                                                                                   Veronika Ryvolová, ředitelka školy

 

Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka (v pracovních dnech) ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, příspěvková organizace, Čínská 1950/33, Praha 6 v ranních hodinách od 5:15 hodin, nejpozději do 5:45 hodin

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku

 

 

Bližší informace podá Martina Sloupová, hospodářka školy – tel: 770 127 427

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-          Uchazeč musí prokázat oprávnění k podnikání– živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“ – změna je možná pouze při změně DPH

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 3/2021 do 28. 9. 2021 do 12,00 hodin.

-          Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: od měsíce října 2021

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů

 

Závěrečná ustanovení

-          Zadavatel neposkytuje zálohy.

-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-          Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

V Praze dne 17. 9. 2021                                                                                   Veronika Ryvolová, ředitelka školy