Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy MŠ Čínská, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 37 volných míst

pořadí

registrační kód (jména se netisknou)

počet bodů

rozhodnutí

poznámka

1.

E79T28 

85

přijat/a

 

2.

Z15N61

85

přijat/a

 

3.

D54J39 

85

přijat/a

 

4.

E67A92 

65

přijat/a

 

5.

O31X32 

65

přijat/a

 

6.

O81P60 

65

přijat/a

 

7.

O38L61 

65

přijat/a

 

8.

Q43M99 

65

přijat/a

 

9.

G17K69 

65

přijat/a

 

10.

B14J77 

65

přijat/a

 

11.

T86B52 

65

přijat/a

 

12.

G38J36 

65

přijat/a

 

13.

C50F23 

65

přijat/a

 

14.

H31R98 

65

přijat/a

 

15.

A73I81 

65

přijat/a

 

16.

V45W78

65

přijat/a

 

17.

U54U59 

65

přijat/a

 

18.

Z61E37 

65

přijat/a

 

19.

N51B40 

65

přijat/a

 

20.

M70W72 

65

přijat/a

 

21.

A64Y31 

65

přijat/a

 

22.

O83K94 

65

přijat/a

 

23.

Q27S40 

65

přijat/a

 

24.

I22Q83 

61

přijat/a

 

25.

R22T80 

61

přijat/a

 

26.

L39D76 

61

přijat/a

 

27.

K58S32 

61

přijat/a

 

28.

Z91Z63 

60

přijat/a

 

29.

P36C39 

60

přijat/a

 

30.

O55C23 

60

přijat/a

 

31.

A48B33 

60

přijat/a

 

32.

W35J67

60

přijat/a

 

33.

J53M26 

60

přijat/a

 

34.

A19E28 

60

přijat/a

 

35.

S89C88

60

přijat/a

 

36.

G86Z60 

60

přijat/a

 

37.

N21W79 

60

přijat/a

 

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 06. května 2024 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:03.05.2024

 

 Ředitelka Mateřské školy Čínská, Čínská 1950/33, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2024/25

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 :  37

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                       50 bodů
na území jiné MČ nebo obce                                                                                          1 bod
2. věk dítěte dle narození v období
               před 01.09.2019                                                                                          35 bodů
od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                      15 bodů
od 01.09.2020 do 31.08.2021                                                                                      10 bodů
od 01.09.2021 do 31.12.2021                                                                                        5 bodů
               po 01.01.2022                                                                                               1 bod
3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024                                      1 bod  

Doplňující kritéria MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.


Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci
02. 05. 2024 v době od 12:15 – 16:45 hodin.

 

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ.
Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V Praze dne 01. 03. 2024                                                                               Veronika Ryvolová, ředitelka školy