PŘEDSTAVUJEME NÁŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Má název OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS a vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Tyto oblasti jsou dále konkretizovány v tematických okruzích motivovaných ročními obdobími a jsou pro učitelky pouze inspirativní, takže je mohou nadále rozvíjet a přiřazovat nové podle situací a úrovně jednotlivých tříd.

Hlavním cílem našeho programu je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování potřeb a zájmů. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat, co už umí a dokáží. Vytváříme takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností, což dětem umožňuje prožívat aktivní a šťastné dětství. Velký důraz klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také stejné šance pro všechny. Mnoho našich činností je spojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou a získáváním kladného vztahu ke zvířatům i rostlinám. Vzdělávání je uskutečňováno cílevědomě a důsledně na základě třídních plánů, které jsou v souladu se ŠVP a to ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Smyslem našeho programu je podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost dětí tak, aby v době kdy opouštějí mateřskou školu dosáhly úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jejich osobním schopnostem a možnostem. A tak položit základy celoživotního vzdělávání a uplatnění se ve společnosti.

 

Děti se v naší mateřské škole postupně učí:

  • Tvořivě myslet a pracovat.
  • Využívat představivost.
  • Rozpoznávat problémy a umět je řešit.
  • Přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí.
  • Přijmout změnu a aktivně se s ní vyrovnat.
  • Myslet kriticky a umět si vybrat.
  • Spolupracovat s ostatními.
  • Být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.
  • Sdílet odpovědnost vůči životnímu prostředí.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PLNÉM ZNĚNÍ JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ VE VESTIBULU OBOU BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY.