Školné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na účet školy číslo 4631061/0100 vždy do 15. dne příslušného měsíce. Jako variabilní symbol použijte čtyřmístné číslo ve tvaru 9 + osobní číslo dítěte, které bylo vašemu dítěti přiděleno na celou dobu docházky do mateřské školy. Seznamy s osobními čísly dětí jsou k dispozici u paní provozních v obou budovách.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v předchozím kalendářním roce.

Pro školní rok 2022/2023 byla stanovena úplata ve výši 484,- Kč měsíčně.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni hradit školné včas. OPAKOVANÉ NEUHRAZENÍ ŠKOLNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DĚTI POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍ (NAROZENÉ V OBDOBÍ OD 1. 9. 2016 DO 31. 8. 2017) A DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY JSOU OD PLATEB ŠKOLNÉHO ZE ZÁKONA OSVOBOZENY

 

 

 

Stravné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100. Složenky nebo lístky s částkou k zaplacení jsou k dispozici u paní provozních v obou budovách školy. Jako variabilní symbol používejte vždy osobní číslo dítěte pro správnou identifikaci vaší platby. Stravné se hradí dopředu a je splatné do 25. dne předchozího měsíce. Částka uvedená na složence nebo lístku je platbou na následující měsíc. Z výše uvedeného vyplývá, že v měsíci září proběhnou 2 platby. Jedna je splatné ihned po nástupu dítěte do školky na začátku září (platba na měsíc září) a druhá do 25. září (platba na měsíc říjen). Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odčítány při výpočtu následující platby, takže částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičítány při výpočtu následující platby, takže částka je o ně zvýšena. Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září a přeplatek bude odečten při výpočtu platby na nový školní rok. U dětí, které v mateřské škole končí a odcházejí do základní školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (VYLOUČENÍ SE NETÝKÁ POVINNÉ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ).

Platba na fond Klubu rodičů se hradí 1x ročně vždy do začátku měsíce října na účet Klubu rodičů 2101246500/2010. Variabilní symbol je 3+osobní číslo dítěte.

Pro školní rok 2022/2023 byla rodiči stanovena a odsouhlasena na společné zahajovací schůzce dne 15.9.2022 částka 1655,-Kč.