Vybrané dokumenty jsou v souborech .pdf, pro jejich správné zobrazení potřebujete program Adobe Reader, který můžete stáhnout zde:

http://get.adobe.com/cz/reader/

 

 

<<--- Požadovaný dokument vyberte z menu vlevo.

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi

Příspěvek na stravování

dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

na období březen – červen 2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 v listopadu a prosinci 2022. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č.164/22 ze dne 19.12.2022 schválila pokračování tohoto projektu pro období leden až únor 2023 a dne 17.2.2023 odsouhlasila projekt na období březen až červen 2023, toto pokračování projektu bylo potvrzeno schválením Zastupitelstva MČ dne 27.2.2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka (dítěte/žáka)v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

- jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
- v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
- nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023),
- souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy/školského zařízení, které dítě/žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen  – červen 2023 je 31.3.2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas,v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou/školským zařízením. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům děti/žáků, kteří na období březen až červen 2023 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

Projekt Pomoc rodinám s dětmi -příspěvek na stravování” pro děti a žáky v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 bude ke dni 30.6.2023 ukončen. Informace o možnostech využití obdobné finanční pomoci pro následné období budou zveřejňovány na webových stránkách škol a MČ Praha 6.

 

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním finančního příspěvku v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi – příspěvek na stravování“

 

ve smyslu čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 č. ZMC-0018/22 ze dne 7. 11. 2022 (dále jen „Usnesení ZMČ P6“) se bude škole poskytovat finanční příspěvek na úhradu plného stravného pro ty děti, resp. žáky, jejichž rodič (příp. zákonný zástupce) o tento příspěvek požádá a čestně prohlásí, že v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje zvýšení svých výdajů a bez příspěvku na úhradu obědů by musel omezit účast dítěte, resp. žáka, na školním stravování nebo zájmových kroužcích a bude souhlasit s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6. Rodiče, resp. zákonní zástupci, žádají o finanční příspěvek školu na základě žádosti dostupné na webu www.praha6.cz, příp. v informačním systému školy. Škola následně sdělí Úřadu městské části Praha 6 počty strávníků, kteří o finanční příspěvek požádali a výši předpokládaného stravného do konce roku 2022. Vyplněné žádosti tedy dále uchovává pouze škola a nepředává je v plném znění městské části Praha 6.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí z pozice správce Mateřská škola Čínská, Čínská 1950/33, Dejvice, 160 00 Praha 6, ID DS: uikkqbs, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 775 446 352 (dále jen „Správce“).

Další informace o zpracování osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA, s.r.o., IČ: 02322021, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je finanční podpora rodin s dětmi v situaci, kdy dochází k vysokému nárůstu cen ve všech oblastech spotřeby a rodiny se mohou dostávat do tíživé finanční situace. Pro zmírnění dopadů inflace proto ZMČ P6 rozhodlo o poskytnutí příspěvku na stravování v MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí rodičům, kteří čestně prohlásí, že v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatují zvýšení svých výdajů a bez příspěvku na úhradu obědů by museli omezit účast dítěte, resp. žáka, na školním stravování nebo zájmových kroužcích a budou souhlasit s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Právním důvodem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu v právním základu zejména v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § § 28 odst. 1 písm. k), v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje dítěte, resp. žáka (strávníka) (jméno a příjmení, datum narození), identifikační údaje zákonného zástupce dítěte, resp. žáka (strávníka) (jméno a příjmení), ekonomická situace rodiny (prohlášení o významném zvýšení výdajů rodiny).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány, způsob jejich ochrany a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím určených zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijal vhodná technická a organizační opatření́, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Doba uložení osobních údajů je 10 let pro účely dodržení příslušných právních předpisů (zejména ve vztahu k účetnictví).

Práva dítěte, resp. žáka, zákonných zástupců

V souladu s GDPR má dítě, resp. žák, příp. zákonný zástupce právo požadovat od Správce:

 • přístup k osobním údajům;
 • opravu a výmaz osobních údajů;
 • omezení zpracování

Dále má dítě, resp. žák, příp. jeho zákonný zástupce, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 14. 11. 2022

 

 - Opatření hl. m. Prahy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023;

 • Usnesení ZHLMP číslo 39/1 ze dne 8.9.2022;
 • Odkaz na Balíček pomoci :

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

                 -    Informace o termínu přijímání žádostí, včetně informace od kdy bude úplata

                      prominuta, najdete ve směrnici.

                 -    Žadatelem je zákonný zástupce (dítě musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze)

                 -    Žádost se podává řediteli MŠ, kterou dítě navštěvuje, projekt je pouze pro české

                      děti

                 -   Podmínkou jsou sociální důvody nebo finanční nouze, které rodiče potvrzují

                      čestným prohlášením.   

- Opatření se týkají:

1) Stravného v MŠ, školkovného v MŠ - podání žádosti nejpozději do 31.10.2022 do 12 hodin

Ředitelka školy o prominutí úplaty rozhoduje dle § 123 odst. 4 školského zákona, tj. v rámci správního řízení, a to včetně doby, od které je úplata prominuta

 2)  Fondu solidarity (finance na účast dětí v mimoškolních aktivitách organizovaných školou);

 

 

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Má název OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS a vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Tyto oblasti jsou dále konkretizovány v tematických okruzích motivovaných ročními obdobími a jsou pro učitelky pouze inspirativní, takže je mohou nadále rozvíjet a přiřazovat nové podle situací a úrovně jednotlivých tříd.

Hlavním cílem našeho programu je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování potřeb a zájmů. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat, co už umí a dokáží. Vytváříme takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností, což dětem umožňuje prožívat aktivní a šťastné dětství. Velký důraz klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také stejné šance pro všechny. Mnoho našich činností je spojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou a získáváním kladného vztahu ke zvířatům i rostlinám. Vzdělávání je uskutečňováno cílevědomě a důsledně na základě třídních plánů, které jsou v souladu se ŠVP a to ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Smyslem našeho programu je podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost dětí tak, aby v době kdy opouštějí mateřskou školu dosáhly úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jejich osobním schopnostem a možnostem. A tak položit základy celoživotního vzdělávání a uplatnění se ve společnosti.

 

Děti se v naší mateřské škole postupně učí:

 • Tvořivě myslet a pracovat.
 • Využívat představivost.
 • Rozpoznávat problémy a umět je řešit.
 • Přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Přijmout změnu a aktivně se s ní vyrovnat.
 • Myslet kriticky a umět si vybrat.
 • Spolupracovat s ostatními.
 • Být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.
 • Sdílet odpovědnost vůči životnímu prostředí.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PLNÉM ZNĚNÍ JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ VE VESTIBULU OBOU BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY.