Vybrané dokumenty jsou v souborech .pdf, pro jejich správné zobrazení potřebujete program Adobe Reader, který můžete stáhnout zde:

http://get.adobe.com/cz/reader/

 

 

<<--- Požadovaný dokument vyberte z menu vlevo.

OTEVŘETE  V MENU NA LIŠTĚ VLEVO - DOKUMENTY - ŠKOLNÍ ŘÁD

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.
Příspěvková organizace (na základě rozhodnutí ředitele) umožní žadatelům zapsaným do příspěvkové organizace ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné.

I. Základní metodika:
1) Příspěvková organizace – škola/školské zařízení (mateřská škola, základní škola, střední škola, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola a samostatná školní jídelna) bude moci požádat zřizovatele o příspěvek na realizaci opatření uvedených v čl. II. této metodiky v případě, že bude mít shromážděné údaje o počtu dětí/žáků/účastníků, kteří mají nárok/možnost čerpat některé ze schválených opatření, jež jsou uvedená v usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 (dále jen „usnesení ZHMP“). Přičemž žadatel (zastoupený zákonným zástupcem) splňuje alespoň jednu z vyjmenovaných podmínek a tuto skutečnost doloží žadatel – resp. jeho zákonný zástupce příslušným čestným prohlášením, které je uvedeno na zvláštním formuláři k tomu určeném.

2) Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP:
- Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
- Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

3) Ředitel školy/školského zařízení může rozhodnout o prominutí úplat/y ve školním roce 2023/2024 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“).
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024.

4) O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno, nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy/školského zařízení uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.

5) Ředitel školy/školského zařízení si může vnitřním předpisem určit, jakým způsobem a v jakých termínech bude přijímat žádosti žadatelů o prominutí úplaty některého z opatření č. 1 a č. 2, které jsou definovány v čl. II. této metodiky.

II. Přehled základních opatření, na která lze žádat příspěvek:
OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.
OPATŘENÍ č. 2 - ŠKOLNÉ
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné za kalendářní měsíc nebo za příslušné období.

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Má název OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS a vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Tyto oblasti jsou dále konkretizovány v tematických okruzích motivovaných ročními obdobími a jsou pro učitelky pouze inspirativní, takže je mohou nadále rozvíjet a přiřazovat nové podle situací a úrovně jednotlivých tříd.

Hlavním cílem našeho programu je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování potřeb a zájmů. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat, co už umí a dokáží. Vytváříme takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností, což dětem umožňuje prožívat aktivní a šťastné dětství. Velký důraz klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také stejné šance pro všechny. Mnoho našich činností je spojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou a získáváním kladného vztahu ke zvířatům i rostlinám. Vzdělávání je uskutečňováno cílevědomě a důsledně na základě třídních plánů, které jsou v souladu se ŠVP a to ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Smyslem našeho programu je podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost dětí tak, aby v době kdy opouštějí mateřskou školu dosáhly úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jejich osobním schopnostem a možnostem. A tak položit základy celoživotního vzdělávání a uplatnění se ve společnosti.

 

Děti se v naší mateřské škole postupně učí:

  • Tvořivě myslet a pracovat.
  • Využívat představivost.
  • Rozpoznávat problémy a umět je řešit.
  • Přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí.
  • Přijmout změnu a aktivně se s ní vyrovnat.
  • Myslet kriticky a umět si vybrat.
  • Spolupracovat s ostatními.
  • Být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.
  • Sdílet odpovědnost vůči životnímu prostředí.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PLNÉM ZNĚNÍ JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ VE VESTIBULU OBOU BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY.