Platba na fond Klubu rodičů se hradí 1x ročně vždy do začátku měsíce října na účet Klubu rodičů 2101246500/2010. Variabilní symbol je 3+osobní číslo dítěte.

Pro školní rok 2022/2023 byla rodiči stanovena a odsouhlasena na společné zahajovací schůzce dne 15.9.2022 částka 1655,-Kč.