Stravné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100. Složenky nebo lístky s částkou k zaplacení jsou k dispozici u paní provozních v obou budovách školy. Jako variabilní symbol používejte vždy osobní číslo dítěte pro správnou identifikaci vaší platby. Stravné se hradí dopředu a je splatné do 25. dne předchozího měsíce. Částka uvedená na složence nebo lístku je platbou na následující měsíc. Z výše uvedeného vyplývá, že v měsíci září proběhnou 2 platby. Jedna je splatná ihned po nástupu dítěte do školky na začátku září (platba na měsíc září) a druhá do 25. září (platba na měsíc říjen). Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odčítány při výpočtu následující platby, takže částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičítány při výpočtu následující platby, takže částka je o ně zvýšena. Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září a přeplatek bude odečten při výpočtu platby na nový školní rok. U dětí, které v mateřské škole končí a odcházejí do základní školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (VYLOUČENÍ SE NETÝKÁ POVINNÉ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ).