Školné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na účet školy číslo 4631061/0100 vždy do 15. dne příslušného měsíce. Jako variabilní symbol použijte čtyřmístné číslo ve tvaru 9 + osobní číslo dítěte, které bylo vašemu dítěti přiděleno na celou dobu docházky do mateřské školy. Seznamy s osobními čísly dětí jsou k dispozici u paní provozních v obou budovách.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v předchozím kalendářním roce.

Pro školní rok 2022/2023 byla stanovena úplata ve výši 484,- Kč měsíčně.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni hradit školné včas. OPAKOVANÉ NEUHRAZENÍ ŠKOLNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DĚTI POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍ (NAROZENÉ V OBDOBÍ OD 1. 9. 2016 DO 31. 8. 2017) A DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY JSOU OD PLATEB ŠKOLNÉHO ZE ZÁKONA OSVOBOZENY