Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin, cucání tampónu, pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR dle předchozího požadavku zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím metody „poolování“ včetně logistiky předání materiálu z/do laboratoře po odběru 1x týdně ve čtvrtek z/do mateřské školy, přičemž 1.dodávka proběhne v den před vlastním testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013, která je držitelem oprávnění k testování COVID-19 vydaným SZÚ a garantované minimální množství - 63 ks a maximální množství – 168 ks testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1x týdně emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře nejpozději v úterý daného týdne a požadované množství testů na dodání nejpozději ve středu.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, odvozu z/do laboratoře a mateřské školy a vyhodnocení testů.

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-         Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích sad a akreditaci laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky

-         Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.

-         Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů.

-         V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-         Nabídková cena je osvobozena od DPH.

-         Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-         Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 2/2021 do 23. 4. 2021 do 12,00 hodin.

-         Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-         Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: duben-červen 2021

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů po obdržení výsledků testů spolu s předávacím protokolem

 

Závěrečná ustanovení

-         Zadavatel neposkytuje zálohy.

-         Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-         Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-         Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů k zajištění testování dětí v MŠ.

-         Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-         Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-         Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-         Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

V Praze dne 16. 4. 2021                                                                              Veronika Ryvolová, ředitelka školy