Název zadavatele: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka (v pracovních dnech) ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, příspěvková organizace, Čínská 1950/33, Praha 6 v ranních hodinách od 5:15 hodin, nejpozději do 5:45 hodin

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku

 

 

Bližší informace podá Martina Sloupová, hospodářka školy – tel: 770 127 427

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky

-          Uchazeč musí prokázat oprávnění k podnikání– živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“ – změna je možná pouze při změně DPH

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou: uikkqbs, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ 3/2021 do 28. 9. 2021 do 12,00 hodin.

-          Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace: od měsíce října 2021

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně do 14 dnů

 

Závěrečná ustanovení

-          Zadavatel neposkytuje zálohy.

-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.

-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.

-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

-          Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy/objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva/objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitel/ka školy.

 

V Praze dne 17. 9. 2021                                                                                   Veronika Ryvolová, ředitelka školy