- Opatření hl. m. Prahy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023;

  • Usnesení ZHLMP číslo 39/1 ze dne 8.9.2022;
  • Odkaz na Balíček pomoci :

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

                 -    Informace o termínu přijímání žádostí, včetně informace od kdy bude úplata

                      prominuta, najdete ve směrnici.

                 -    Žadatelem je zákonný zástupce (dítě musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze)

                 -    Žádost se podává řediteli MŠ, kterou dítě navštěvuje, projekt je pouze pro české

                      děti

                 -   Podmínkou jsou sociální důvody nebo finanční nouze, které rodiče potvrzují

                      čestným prohlášením.   

- Opatření se týkají:

1) Stravného v MŠ, školkovného v MŠ - podání žádosti nejpozději do 31.10.2022 do 12 hodin

Ředitelka školy o prominutí úplaty rozhoduje dle § 123 odst. 4 školského zákona, tj. v rámci správního řízení, a to včetně doby, od které je úplata prominuta

 2)  Fondu solidarity (finance na účast dětí v mimoškolních aktivitách organizovaných školou);