Medvědi

Aby bylo dětem ve třídě MEDVĚDŮ příjemně, vesele a krásně, mělo by se jim dostávat co nejvíce zajímavých podnětů, a proto:

Při hovorech a hrátkách

čteme z knížek o lidech i o zvířátkách.

Nahlédneme do pohádky,

seznámíme se se zvyky a svátky.

Kreslení a malování, tiskání i tupování,

skládání, stříhání, modelování a lepení,

to pro nás problém není.

Zpíváme, na nástroje hrajeme,

tančíme a říkadla se učíme.

Také rádi cvičíme.

Všechno brzy umíme!


S dětmi pracují paní učitelky Renáta Kedroňová, Denisa Vranová a asistentka pedagoga Oxana Avram.

DEN MATEK

• mít povědomí o důležitém postavení žen ve společnosti – Den matek
• rozvíjení slovní zásoby dětí o slovesa – umět vést rozhovor na dané téma a vyjmenovat činnosti, které dělají maminky
• seznámení s písní „Ty naše maminky“
• rozvíjení dovedností při práci s nůžkami a lepidlem – výroba květinového košíčku pro maminky, umět nástřih papíru do určité vzdálenosti po předkreslených čárách, slepení do tvaru košíčku a polepení květy
• umět třídit podle předem dané vlastnosti – třídění podle barvy, materiálu, druhu použití…..
• PŘÍPRAVA NA ŠKOLU – rozvíjení dovednosti vybarvování a vystřihování při výrobě malé papírové čarodějnice a košíčku kytiček pro maminky, rozvíjení zrakového vnímání a orientace v číselné řadě – pracovní listy, umět se smysluplně vyjadřovat a vyprávět zážitky – zápis do školy, zvládnout vedoucí úlohu – kapitán při cvičení, vnímat důležitost postavení ženy ve společnosti

ZVÍŘÁTKA NA STATKU
• rozvíjení poznatků a vědomostí o domácích a hospodářských zvířatech, jaké jsou charakteristické znaky, zvuky, mláďata, kde bydlí
• řešení hádanek – téma – Hospodářská a domácí zvířata, didaktická hra Já jsem malé kuřátko, hádej, čí jsem mláďátko….
• poslech pohádky – O koťátku, které hledalo mlíčko – chápání textu, zodpovědět doplňující otázky k textu
• naučit se dvě nové písničky – Když jsem já sloužil – s využitím obrázků, a písničku ve ¾ taktu Pásla ovečky – jako taneček
• rozvíjení sluchového vnímání – Poznej podle zvuku domácí a hospodářská zvířátka
• zhlédnutí filmu – Jak se stříhají ovce a Jak se dojí krávy a kozy
• výtvarné aktivity – malé děti - otisky vlny – tupování, malba louky, lepení květin, dokreslení sluníčka, starší děti – 3D kočičky s využitím drátků
• PŘÍPRAVA NA ŠKOLU – zvládnout výtvarně zachytit charakteristické znaky zvířecí postavy – Kočky a kocouři, reagovat pohotově na daný signál a dodržovat pravidla poh. hry – Na ovečky a vlka, rozvíjení předmatematických představ – vytváření množin 3,rozvíjení sluch. vnímání – 1. hláska ve slově - procvičování

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH UŽITEK
• mít povědomí o užitku domácích hospodářských zvířat
• správně pojmenovat domácí zvířata a umět vyjmenovat jejich užitek
využití obrázkového materiálu
• procvičení výtvarných dovedností při práci s lepidlem a vystřihování podle předkreslené předlohy – výroba kočky z tvrdého papíru
• zvládnout techniku namotávání vlny na postavu kočky – rozvíjení koordinace ruky a oka
• KINTARI – Tajuplná Indonésie – naučný program s tvořivou dílničkou, mít povědomí o exotických zemích, seznámení s jejich kulturou, zvyky, florou a faunou
• PŘÍPRAVA NA ŠKOLU – rozvíjení paměti – umět pomocí otázek zopakovat přečtený text, poznat a správně pojmenovat názvy druhů zvířat a rostlin v knize Rozekvítek, umět určit první hlásku ve slově, rozvíjení zrakového vnímání – umět vyhledat v tabulce písmeno „A“, spojování bodů do daného tvaru, vystřihování předkresleného tvaru, zvládnout kresbu voskem na látku

CO SE DĚJE V TRÁVĚ
• vyslechnout pohádkový příběh a umět zodpovědět doplňující otázky pro kontrolu pochopení textu „Proč mají berušky sedm teček“
• procvičování paměti při přednesu veršů – básničky Beruška, Leze, leze šnek,
Leze, leze brouk
• nácvik nové písničky Aj vy mušky poletušky
• rozvíjení poznatků o zvířatech, která žijí v trávě i znát více detailů, z jejich života znát vývojové stadium mravence, berušky a motýla – mravenec, hlemýžď, slimák, vosa, včela, kobylka, motýl, krtek, myška
• sportovní dopoledne s vojáky – překážková dráha, první pomoc – obvazování, koncert + hádání melodií z pohádek, přetahování lanem, prohlídka vojenského auta
• výtvarná činnost – malba zvířecí postavy – motýli, berušky, šneci
• skládání z papíru s dopomocí – po úhlopříčce – beruška
• PŘÍPRAVA NA ŠKOLU – rozvíjení poznatků o zvířatech na louce, způsob života, čím se živí, vývojové stadium hmyzu, rozvíjení obratnosti, skládat papír podle pokynů, pečlivost a přesnost při práci, rozvíjení časových vztahů – znalost dnů v týdnu, vytváření zdrobnělin

 

 

CÍL PROJEKTU:

Seznamování dětí se zvířaty celého světa, vedení dětí k tomu, aby si vytvářely povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou a planetou Zemí

METODICKÉ POMŮCKY:

Atlas zvířat, Encyklopedie zvířat, Velký atlas, využití audiovizuální techniky, puzzle zvířat, modelování

REALIZACE:

1x týdně – práce s encyklopedií zvířat, využívání fotek, obrázků, práce s nástěnnou mapou, skládání puzzle zvířat, modelování, pozorování zvířat při pobytu venku, výroba krmítek pro ptáky, motýlí domeček

 

TÉMATA:

Evropa - zvířata v lesích a lukách, ptáci, vodní svět, domácí mazlíčci

Amerika

Afrika

Austrálie

Asie

Zvířata žijící na pólech