Koťata

KOŤATA jsou kamarádi, co do školky chodí rádi.

Angličtinu každý den procvičují krásně,

malují i zpívají, recitují básně.

Každý den si hrajeme a povídáme spolu,

také rádi cvičíme - hop, skok nahoru i dolů.

 

Ve třídě probíhá projekt seznamování dětí s anglickým jazykem, a to v průběhu celého dne v krátkých blocích, které jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí. Některé bloky jsou zaměřeny na malou skupinku dětí nebo jsou vedeny individuálně s jedním dítětem  při ranních hrách nebo odpoledních činnostech. Seznamujeme se pomocí obrázků se slovní zásobou z různých tematických okruhů, učíme se říkadla, zpíváme písničky a využíváme dramatizaci. Nezapomínáme však ani na český jazyk. Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se básničky a říkadla i písničky. Také se věnujeme výtvarným i pracovním  činnostem a každý den si ráno zacvičíme. Paní ředitelka i paní učitelky se snaží, aby ve třídě panovala vždy dobrá a přátelská nálada.


S dětmi pracují paní učitelka Šárka Bílá, paní ředitelka Veronika Ryvolová, paní učitelka Anna Šimková a asistentka pedagoga Lenka Fialová.

2. 5. 2022 – 6. 5. 2022: KDYŽ MÁ SVÁTEK MAMINKA

Motivační rozhovor o tom, proč se slaví svátek matek, co vše pro nás maminka dělá,

Jaká je moje maminka – popis vlastností

Seznámení s básní „Maminky dnes svátek slaví“ a její nácvik – práce s textem, vytleskávání slov – počet slabik

Cvičení s klavírem i s hudbou, motivační procvičování celého těla, pohybové hry Na rybičky a rybáře, Na zloděje a policisty, Soutěž družstev, Paleček a obr

Výroba dárku pro maminku – květinový košíček z papíru – stříhání a vlnění papíru, vykrajované srdíčko ze samo tvrdnoucí hmoty, barvení srdíčka temperovou barvou.

Seznámení s novou písní „Mamince“ – správná intonace, dodržování rytmu

100 ČESKÝCH NEJ – Olomouc – kašny a jiné zajímavosti

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU:

Grafický list – geometrické tvary – poznávání, rozlišování a doplňování

Sada úkolů číslo 26 – rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykových dovedností, rozumových dovedností a grafomotoriky

Navlékání korálků – rozvoj jemné motoriky

Rozlišování zvířátek dle toho, zda mají peří, kůži nebo srst

Logico Piccolo – Připraven ke startu – rozvoj zrakového vnímání

 

9. 5. 2022 – 13. 5. 2022: AHOJ VLAŠTOVIČKO – NÁVRAT STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ

Vyprávění s obrázky o návratu ptáků z teplých krajin, rozdíly mezi samci a samicemi, jak si vlaštovky staví hnízdo, čím se živí

Seznámení s písní „Přílet ptáků“ – hledání rýmů, první a poslední hláska

Seznámení s novou básní „Přílet vlaštovky Žofky“ – práce s textem, cvičení krátkodobé paměti, nácvik básně. Výroba vlaštovek – stříhání dle šablony a lepení

Výroba vlaštovčího hnízda z papíru – stříhání a ohýbání papíru, kolorování hnízda voskovkami, lepení, dolepení vlaštovčích mláďat z polystyrenových kuliček

Nácvik skoku snožmo, střídání skoku s během, cvičení s hudbou a bubínkem, motivační a relaxační cviky, PH Na sochy, Co je větší a co menší, Pan čáp ztratil čepičku

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU:

Logico Piccolo – zbystři zrak a soustřeď se – rozvoj zrakového vnímání

Určování předložek na, u, vedle, mezi, pod  - rozvoj matematické pregramotnosti

Grafomotorický list „Ptáci“ – rozvoj grafomotoriky

Zavazování tkaniček na cvičné botě – rozvoj jemné motoriky

Přiřazování číslic k počtu předmětů - rozvoj matematické pregramotnosti

 

16. 5. 2022 – 20. 5. 2022: KOLOBĚŽKOU NEBO VLAKEM - DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Seznámení s různými druhy dopravních prostředků na zemi, ve vodě i ve vzduchu

Výukový program na Magic Boxu – o dopravě – základy pravidel silničního provozu

Nácvik písně „Pět minut Africe“ – práce s textem, správná intonace, dodržování rytmu

Modelování dopravních prostředků ze samo tuhnoucí hmoty – zpracování hmoty mačkáním, vyválení plátu vyříznutí tvaru a domodelování – auta, letadla, lodě, kola

Střídání běhu, chůze a poskoků, protahovací a motivované cviky, cvičení s hudbou – dodržování tempa, pohybové hry Na auta, Na lokomotivu, Židličkovaná

100 ČESKÝCH NEJ – TRAMVAJ

KINTARI – výukový program o Indonézii a workshopy – hudební, taneční a batikování

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU:

Vyhledávání geometrických tvarů v obrázcích - rozvoj matematické pregramotnosti

Určování první a poslední hlásky ve slovech – rozvoj čtenářské pregramotnosti

Popis obrázků s jarní tématikou – rozvoj řečových dovedností

Logico Piccolo – Bystři zrak a soustřeď se  - rozvoj zrakového vnímání

 

23. 5. 2022 – 27. 5. 2022: CESTA DO PRAVĚKU

Motivační vyprávění o tom, co to byl pravěk, jak se žilo, jak se bydlelo, první obyvatelé

Vyprávění mamutího příběhu

Cvičení v tělocvičně motivované pravěkem – rozcvičení, tanec pravěkých lidí, rozdělávání a udržování ohně, PH Mamuti, mamuti, lovci se blíží, Na pravěké tvory

Seznámení s písní „V pravěku“ – nácvik textu, seznámení s melodií, dodržování rytmu, doprovod Orffovými nástroji

Výroba pravěké vázy – vystřižení dle šablony, malba vázy temperovou barvou a vytváření ornamentů prstíky. Roztržení vázy na části a následné sestavování a lepení na podklad – hrajeme si na archeology.

100 ČESKÝCH NEJ – ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU

Akce: zábavné herní dopoledne s vojáky na zahradě mateřské školy – ukázky práce vojáků, prohlídka vojenského auta, oblečení vojáka, hry a soutěže, poslech vojenské hudby, hod na cíl, přetahování na lanu

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU:

Pracovní list – psaní dle předlohy – rozvoj zrakového vnímání a rozlišování

Logico Piccolo určování množství více, méně – rozvoj matematické pregramotnosti

Cvičení s vojáky – rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti a postřehu

Grafomotorický list – pravěké písmo – rozvoj grafomotoriky

Vizuomotorický list – doplňování čar dle předlohy

Nácvik správného úchopu psacího náčiní

CÍL PROJEKTU: Zábavnou formou seznamovat děti s různými zajímavostmi o naší vlasti

METODICKÁ POMŮCKA: kniha 100 Českých nej

 

REALIZACE: 1X týdně (pátek) přečte učitelka dětem jednu zajímavost z knihy 100 českých nej, ukáže dětem ilustraci, případně další obrazový materiál.

Následně si o přečteném pohovoříme, pokusíme se nalézt další souvislosti a vybereme si, co si budeme pamatovat.