Berušky

Berušky se smějí v trávě,

sedm teček zvládneme hravě.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

poznáváme celý svět,

šest a sedm to už víme,

my se všechno naučíme.

Pěstujeme kytičky,

máme záhon maličký.

Pak si něco uvaříme,

vesele se pobavíme.

 

Naše třída Berušek je zaměřena na prohlubování vztahu dětí přírodě a na rozvoj výtvarných dovedností.

Máme k dispozici zimní zahradu, kde můžeme pěstovat bylinky. Také na zahradě máme malý záhonek k pěstování užitečných i okrasných rostlin. Děti si tím vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit.

Při výtvarné výchově rozvíjíme dětskou fantazii a jemnou motoriku využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů.

Snažíme se o rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Vytváříme dětem příjemné prostředí, kde mohou rozšiřovat své znalosti.


 S dětmi pracují paní učitelky Věra Sommrová a Bc. Lucie Kedroňová, DiS a asistentka pedagoga Kristýna Sommrová, DiS.

 

2.5. – 6.5. Pro maminku k svátku – Den matek – Rozvoj prosociálních vztahů, vztahy v rodině a kolektivu MŠ, vysvětlení pojmu rodina, pojmenování jejích členů

Úvodní pohádka k tématu: „Požárník Sam – Den matek“. Poučení z příběhu – jak je dobré udělat druhému radost a nemyslet jen na sebe.
Báseň „Maminka“ – rozvoj paměti a slovní zásoby
Výrobek dárku: lepení papírové krabičky, zdobení pěnovými srdíčky. Výroba magnetu srdíčka – vykrajování z rychleschnoucí hmoty, barvení temperou.
Pohybová hra: „Na kočku a myš“ – rychlost, postřeh, „Na barvy“ – rozvoj zrakového vnímání
Příprava na ZŠ: pracovní list na rozvoj zrakového vnímání – dokreslování poloviny obličeje, grafomotorických prac. list – tulipán jedním tahem, spodní oblouk, didaktická hra Brain box – rozvoj paměti a pozornosti, did. hra Grabollo 3D – rozvoj postřehu a vnímání

9.5. – 13.5. Dopravní prostředky – Umět se orientovat v pravidlech silničního provozu s přihlédnutím k věku

Motivační pohádka: „Pohádky z parkoviště“ – práce s didaktickými obrázky - poznat a pojmenovat druhy dopravních prostředků a třídit je podle místa pohybu.
Dopravní značky: motivační pohádka „Semafor a jeho barvy“ – didaktické obrázky dopravních značek.
Semafor - společné kreslení na plakát dle slovní instrukce
Letadlo: vytváření modelu letadla – natírání ruliček temperovými barvami, zdobení dřívek fixem (tvoření vrtule), zdobení papírovými výřezy, složení letadla
Seznámení s písní „Čím pojedeme“ – doprovodit píseň pohybem – znázornění jednotlivých dopravních prostředků
Pohybové hry: „Vláčky“ – spolupráce ve dvojici slalom, „Garáž“ – hra s padákem a říkadlem, „Letadla“ – orientace v prostoru, „Myčka aut“ – spolupráce ve skupině, posloupnost.
Příprava na ZŠ: pracovní list – rozvoj zrakového vnímání obraz a stín, grafomotorický pracovní list – nácvik psaní čar, pracovní list – rozvoj logického myšlení – posloupnost, pracovní list – rozvoj předmatematických dovedností – určování počtu, didaktická hra „Hádej, hádej hadači“

16.5. – 20.5. Cesta kolem světa – osvojení poznatků o světě, rozdíly mezi kontinenty

Úvodní pohádka: „Bob a Bobek na cestách – Indie“ – práce s atlasem, rozvoj poznatků o Indii, kresba vlajky podle inspirace z atlasu nebo dle vlastní fantazie
Báseň „Austrálie“ – vysvětlení pojmu protinožci, práce s modelem zeměkoule
Společná práce – polokoule – kresba kontinentu tuší podle linie, vybarvení podle obrazového vzoru, vybarvení omalovánek zvířat, lepení na polokouli
Pohybové hry: „Na rybičky“ – orientace v prostoru, „Výlet“ – hra s básničkou, „Na zvířátka“ – pantomima.
Příprava na ZŠ: LOGICO PICCOLO – obsahové vnímání, pracovní list rozvoj zrakového vnímání – bludiště, grafomotorický pracovní list krokodýl – nácvik lomených čar, pracovní list na rozvoj pozornosti – vyhledat přebývající obrázek, tangramy – orientace v rovině.
Naučný program KINTARI – TAJEMNÁ INDONESIE – sledování naučného filmu, tanečky v tradičních kostýmech, dramatizace pohádky „RAMAJÁMA“, vosková batika, hra na tradiční hudební nástroje

23.5 – 27.5. Vesmír – sluneční soustava – Mít povědomí o sounáležitosti se světem – planetou Zemí.

Motivační pohádka: „Rákosníček a hvězdy“, naučný program ESA „Paxi a sluneční soustava“ – získávání základních poznatků o planetě Zemi a vesmíru. Skládání planet sluneční soustavy z jednotlivých částí a seznámení s jejich názvy.
Básnička „Meteory“ – báseň s rytmizací na orffovy nástroje – udržení rytmu
Sluneční soustava – vytváření modelu sluneční soustavy z papírových talířků, barvení temperou, obkreslování šablony planet, vybarvování podle vlastní fantazie, vystřihování planet a hvězd.
Pohybové hry: „Slunce s tma“ – spolupráce ve dvojici, „Na rakety“ – orientace v prostoru a předmatematické dovednosti, „Planety“ – orientace v prostoru.
Příprava na ZŠ: pracovní list – souhvězdí – koordinace ruka oko, pracovní list na rozvoj logického myšlení – barevná posloupnost, pracovní list na rozvoj pozornosti – rozdíly na obrázku, didaktická hra – barevné žetony – dělení do skupin podle počtu, LOGICO PICCOLO – postupné obrázky
Soutěžní dopoledne s vojáky z Posádkového velitelství – seznámení s vojenskou technikou, základy první pomoci, představení vojenské hudby, zkouška obratnosti – překážková dráha

CÍL PROJEKTU:

Seznamovat děti s pomůckami, surovinami, s recepty a postupy vaření jednoduchých jídel, které samy připravují. Využívat i suroviny z našeho školního záhonku, o který se děti v průběhu roku starají.

 

METODICKÉ POMŮCKY: vybavená kuchyňka v zimní zahradě třídy Berušky, suroviny, kuchařské knihy, obrázky

 

REALIZACE:

Projekt Základy vaření probíhá každých 14 dní v rámci dopoledního vzdělávání. Snažíme se u dětí podporovat zdravé stravování, děti jsou rozvíjeny v oblasti spolupráce – společná příprava pokrmů, pečlivosti a pozornosti – dodržování pracovních postupů, získávají poznatky z oblasti vaření - poznávání a používání pracovních pomůcek, surovin, receptů, rozvíjí si předmatematické dovednosti – vážení, odměřování, podporujeme zdravé stravování. Děti si rozvíjejí jemnou motoriku při krájení, sypání, míchání a dalších činnostech, učí se hygienickým návykům – mytí rukou, příprava pracovního místa, mytí surovin.
Výběr receptů přizpůsobujeme věku dětí a chceme u nich podpořit chuť k dalšímu učení.