Vrabci

My jsme třída Vrabčáci,

máme rádi legraci.

Společně se učíme,

stavebnice stavíme.

Malujeme, stříháme,

zpíváme i cvičíme.

Anglicky se učíme,

všechno tohle umíme!

My jsme prostě bezva třída,

kdo nevěří, ať se přidá!

Máme se tu všichni rádi,

jsme tu príma kamarádi!

Naše třída vrabčáci se věnuje programu Hrajeme si s angličtinou, kde se děti učí základní slovíčka a fráze. Zároveň nás celým rokem provází projekt "Rok s písničkou", při kterém se každý měsíc věnujeme písničce, která odpovídá danému období. Vybrané písničky odpovídají nejen ročnímu období, ale i jednotlivým měsícům.


S dětmi pracují paní učitelky Simona Baňkowská a Martina Vyskočilová DiS.

Měsíc květen patřil zejména přírodě, životu v něm a jak chránit přírodu, aby dlouho vydržela.

2.-6. 5. 2022 – MOJE RODINA, DEN MATEK
Tento týden jsme se s dětmi bavili o důležitosti rodiny, kdo všechno do ní patří, jakou má kdo v rodině roli a v neposlední řadě se dnem matek.
- Pohybové činnosti: protahovací cvičení, rozcvičky; pohybové hry: „Sochy“, „Jelen“, „Máma řekla“, „Barevná auta“, „Brambory“, „Pan čáp ztratil čepičku“, „Korálky“, hry na přání dětí; relaxace
- Hudebně-dramatické činnosti: opakování písně k pasování předškoláků; báseň s pohybem „Co ta očka vidí?“; poslech písně „To se podaří“
- Výtvarně-pracovní činnosti: PČ – přáníčko pro maminku – malba prstovými barvami, zdobení, tvorba květin z víček od pet lahví, domalování stonku a lístků
Práce s předškoláky: slabikování – rozvoj jazykových dovedností; skládání slov podle vzoru – rozvoj předčtenářské gramotnosti; PL „ponožky“ – rozvoj zrakového vnímání; hry s čísly – rozvoj matematických dovedností; kimova hra – rozvoj paměti a postřehu; LOGICO PICOLLO – rozvoj zrakového vnímání

9.-13.5. 2022 – ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA
V tomto týdnu jsme se s dětmi bavili o známém tématu a to jsou zvířátka světa a jejich mláďata. S dětmi jsme debatovali o tom, co jaké zvířátko jí, kde bydlí a vyjmenovali jsme si jejich mláďata.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvička; pohybové hry: „Kouzelník“, „Barevné kurníky“, „Na pejsky a kočky“, „Pejsku, k noze!“, „Pohyb ve stádečku“; překážková dráha – plazení, chůze, přeskoky, podlézání; relaxace – meditace, poslech zvuků přírody.
- Hudebně-dramatické hry: DV – Pantomima – nápodoba zvířat a jejich zvuků; opakování písní k pasování předškoláků; poznávání zvuků zvířat
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV + PČ „Lev“ – malování temperovými barvami na ruličku, lepení bavlnky a kreslení fixkami; individuální malování na téma zvířátka
Práce s předškoláky: BINGO – zrakové vnímání a postřeh; vytleskávání slov zvířat – rozvoj předčtenářské dovednosti; KŘÍŽOVKA – nácvik psaní písmen; PL – dokreslení druhé poloviny obrázku – rozvoj grafomotorických dodvedností; matematické dovednosti – počítání přes 10; LOGICO PICOLLO; Pexeso pro uši – sluchové vnímání a rozlišování, prstové cvičení

16.-20.5. 2022 – ŽIVOT NA LOUCE
Tento týden byl zaměřený na rozdíl mezi loukou a polem a na živočichy, kteří se na louce pohybují nejvíce. Tyto živočichy děti poznávaly na obrázcích a zkoušely je napodobit. V tomto týdnu byl pro děti připraven naučný program „KINTARI“.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvičky; pohybové hry: „Brambory“, „Máma řekla“, „Na broučky“, „Sochy a sochaři“, „Včeličky“, „Mrazík“; tanec na píseň „Beruško, půjč mi jednu tečku“; hry na přání dětí; relaxační chvilky
- Hudebně-dramatické činnosti: Pantomima – nápodoba živočichů a jejich zvuků; seznámení s básní „Včelka“; opakování písně na pasování předškoláků
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV „Motýl“ – malba temperou, obtisk, dokreslení detailů fixou, vystřižení; individuální kreslení na téma týdne

KINTARI – výukový program o Indonézii a workshopy – hudební, taneční a batikování

Práce s předškoláky: matematická housenka – rozvoj matematických dovedností; PL – hádanky – rozvoj rozumových dovedností; sady pracovních listů pro předškoláky – rozvoj zrakového vnímání; kimova hra s obrázky – rozvoj paměti; hledání písmen svého jména – rozvoj předčtenářské gramotnosti; hra „kdo to pípnul?“ – rozvoj sluchového vnímání

23.-27.5. 2022 – VODA A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ V ČR
Tento týden jsme děti začaly téma vody. Jelikož je toto téma velmi rozsáhlé a velmi důležité, bude i nadále pokračovat v příštích týdnech. Děti se dozvěděly, jaké druhy vod jsou v ČR a jací zde žijí živočichové. Zároveň jsme si pověděli, kde se bere voda a jaký je koloběh vody.
- Pohybové činnosti: protahovací činnosti, rozcvičky s květinami. Pohybové hry: „Z vody, do vody“, „Žabko, skákej!“, „Rybičky, rybáři jedou!“, „Na vodníka“, „Stále nad vodou!“; vojenské sportovní dopoledne – překážkové dráhy; relaxace – zvuky vodou; pobyt venku na školní zahradě
- Hudebně-dramatické činnosti: sluchové činnosti – „Jak zní voda?“ – různé varianty zvuků vody; vojenské dopoledne – koncert vojáků – písničky z pohádek
- Výtvarně-pracovní činnosti: VV „Kapička“ – „Co zažila Kapička Karlička?“ – malování podle příběhu; malé děti: práce s víčky – obrazec rybičky; VV + PČ „Kapřík“ – prošívání papírem, lepení a stříhání

Akce: zábavné herní dopoledne s vojáky na zahradě mateřské školy – ukázky práce vojáků, prohlídka vojenského auta, oblečení vojáka, hry a soutěže, poslech vojenské hudby, hod na cíl, přetahování na lanu

Práce s předškoláky: rozvoj sluchového vnímání a čtenářských dovedností; PL „Kapr“ – grafomotorická cvičení – nácvik psaní obloučků; LOGICO PICOLLO – prostorová orientace

CÍL PROJEKTU:

Každý měsíc se hlouběji věnovat písničce, která odpovídá danému období. Vybrané písničky odpovídají nejen ročnímu období, ale i jednotlivým měsícům.

METODICKÉ POMŮCKY: notové záznamy, obrázky, hudební nástroje, zvukové záznamy

REALIZACE:

ZÁŘÍ: Do školky

ŘÍJEN: Barevný podzim

LISTOPAD: Marnivá muchomůrka

PROSINEC: Vánoce, Vánoce

LEDEN: My tři králové                                                      

ÚNOR: Zima

BŘEZEN: Jaro dělá pokusy

DUBEN: Zvířecí písnička

KVĚTEN: Písničky z pohádek

ČERVEN: Hurá na prázdniny