CÍL PROJEKTU:  osvojení si čtenářských strategií vhodných pro předškolní věk

1.Hledání souvislostí (před čtením, v jeho průběhu, kdy pomocí otázek pobízíme děti k hledání souvislostí mezi postavami, příběhem, uvědomění si toho, co již znají, co to pro ně znamená).

2.Vizualizace (zaměřujeme se na aktivaci konkrétních smyslů-zraku, hmatu, čichu a chuti-umožníme tím okamžitý smyslový prožitek).

3.Předvídání a usuzování (před čtením, v jeho průběhu, předvídáme z obrázku, jaké bude další slovo, věta, děj-při usuzování dochází k tomu, že k vlastní zkušenosti se přidává konkrétní informace z textu, na jejímž základě vyvodíme informaci novou, jde o vyvození logického závěru).

4.Shrnování (dítě dokáže děj stručně převyprávět, další možností shrnování je kreslení ilustrací k textu).

5.Hodnocení (nejde o vyjádření libosti či nelibosti nad textem, ale o zaujmutí stanoviska k rozuzlení příběhu, jednání postav, jejich motivů…..).

POMŮCKY: pohádkové knihy - klasické pohádky, autorské pohádky, obrázkové pohádkové knihy, výtvarné potřeby, pohádkový kufr, obrázky, látky, potraviny (ochutnávky), vzorky vůní (rozlišování)

REALIZACE: probíhá při každodenním čtení na pokračování a 1x za 14 dní formou práce s knihou v celo dopoledním bloku